کارگاه تحلیل رفتار متقابل TA

کارگاه تحلیل رفتار متقابل TA

شناخت شخصیت خود و دیگراندر یک روز

شناخت و ببرسی حالتهای شخصیتی

والد -بالغ – کودک

راههای تشخیص و شناخت حالت های شخصیتی


تفسیر نقاشی کودکان

کارگاه مهارت فرزند پروری

کارگاه تفسیر نقاشی کودکان

سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ساعت ۱۶ الی ۱۹



جستجو