کارگاه تحلیل رفتار متقابل TA

کارگاه تحلیل رفتار متقابل TA

شناخت شخصیت خود و دیگران در یک روز

شناخت و ببرسی حالتهای شخصیتی

والد -بالغ – کودک

راههای تشخیص و شناخت حالت های شخصیتی


جستجو

آخرین مطالب منتشر شده