Category Archives: روانشناسی کودک

آموزه های کودکان

 

کودکان آن گونه زندگی می کنند که یاد می گیرند

اگرکودکان با انتقاد و سرزنش زندگی کنند

می آموزند که ایراد گیر باشند

اگر با دشمنی وخصومت زندگی کنند

آموزند که بجنگند

اگر با ترس زندگی کنند   می آموزند که بیمناک باشند

اگر با حسرت زندگی کنند

می آموزند که همیشه برای خود متاسف باشند

اگر با تمسخر زندگی کنند  ، می آموزند که خجالتی باشند

اگر با حسادت زندگی کنند

می آموزند که احساس گناه کنند

اگر با شکیبائی زندگی کنند ، می آموزند که صبور باشند

اگر با تشویق زندگی کنند

می آموزند که اعتماد به نفس داشته باشند

اگر با تحسین زندگی کنند ،می آموزند که قدر دان باشند

اگر با تایید زندگی کنند

می آموزند که خود را دوست بدارند

اگر با پذیرفته شدن از سوی دیگران زندگی کنند

می آموزند که عشق را در جهان بیابند

اگر با شناخت زندگی کنند ، می آموزند که هدفی داشته باشند

اگر با حس شریک شدن زندگی کنند

می آموزند که بخشنده باشند

اگر با صداقت وعدالت زندگی کنند

می آموزند که حقیقت وعدالت کدام است

اگر با امنیت زندگی کنند

می آموزند که به خود واطرافیان خود ایمان داشته باشند

اگر با دوستی زندگی کنند

می آموزند که جهان برای زندگی کردن جای خوبی است

اگر با صلح زندگی کنند ، می آموزند که آرامش ذهنی داشته باشند

فرزندان شما با چه چیز زندگی می کنند ؟

 


جستجو

آخرین مطالب منتشر شده